ПОДАЦИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

 

1. ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

Порески идентификациони број (ПИБ)

100437081

Матични број правног лица

17029720

Фирма (пун назив)

Здравствена Установа Апотека Пожаревац

Фирма (пун скраћен назив)

Апотека Пожаревац

Име и презиме овлашћеног лица

Небојша Јорговановић

 

2. ПОДАЦИ О СЕДИШТУ (ПРЕБИВАЛИШТУ)

 Општина

Пожаревац

Место

Пожаревац

Назив улице

Моше Пијаде

Кућни број (број и слово)

4

Број телефона

012/ 523-127

Број факса

012/ 523-127

Е-маил

apopo@sbb.rs

Веб саит

www.apotekapozarevac.co.rs

Купац, добављач, купац и добављач

Купац и добављач

Обвезник ПДВ (обавезна достава потврде о регистрацији)

                                      да                     

  

Шифра делатности

52310  (100%)

Шифра споредне делатности

 

 

Текући рачун-Републичка управа за јавна плаћања

840-450661-34

Текући рачун-Републичка управа за јавна плаћања

840-450667-16